ലക്കിടി കവാടത്തിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

ജില്ലാ ഭരണകൂടം മുൻകൈയെടുത്ത് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന വയനാട് ഇ നീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ … Continue reading ലക്കിടി കവാടത്തിലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു